دوره های ارائه شده

بنر دوره هوشمند سازی راهبری سیستماتیک کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ثبت نام

هوشمند سازی راهبری سیستماتیک کسب و کار

مدرس: هومن تصدیقی زمان برگزاری: چهارشنبه 25 فروردین ماه، 1، 8 و 15 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 08:30 الی 12:30